House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

© پاتریک رینولدز

House with Villa Silhouette

House with Villa Silhouette

House with Villa Silhouette

House with Villa Silhouette

پلان

House with Villa Silhouette

مقاطع

خانه‌ای با ویلا سیلوت

موقعیت: نیوزلند

معمار: معماران ایروینگ اسمیت

مصالح: چوب و شیشه

تاریخ ساخت: ۱۳۹۵

مساحت زمین: ۱۵۰۰m۲

مساحت ساخت: ۱۵۰m۲

معمار: جرمی اسمیت

تیم طراحی: جرمی اسمیت و اندرو ایروینگ

عکاس: پاتریک رینولدز

توضیحات:

خانه‌ی جدید روی بنای باقی‌مانده پس از زلزله احداث می‌شود تا تجسمی باشد از قدمت و یادآوری باشد بر اصالت.

معماران مرتبط: