Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

Hytte Nipe

ویلا نیپه

موقعیت: نروژ، ریسور

معمار: دفتر معماری لی اوین

کارفرما: آن وِیدر و هارالد موِن

مصالح: شیشه و آهن

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

مساحت ساخت: ۸۸m۲

استودیو معماری: لی اوین

عکاس: لی اوین، یان کاتلین یوهانسن

معماران مرتبط: