Tilt Villa

Tilt Villa

Tilt Villa

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

© استودیو عکاسی ایو تاوارس

Tilt Villa

Tilt Villa

شیب ویلا

موقعیت: پرتغال، گوندومار

مصالح: بتن

تاریخ ساخت: ۱۳۹۹

مساحت ساخت: ۴۰۰m۲

استودیو: آتلیه معماری و طراحی جهش یافته

معمار مسئول و طراح: دانیل کاپلا دوارته

اجرا: INOVAG LDA

گروه طراحی: مافالدا مونتیرو، گیلورد مارکز، کارلا سیلوا، آندره آ نوگویرا، فلورانس آکوستا، ژائو سامپایو، لورا کوند

مهندس سازه: مایکل آندراده

مهندسی: شرکت توده خاکستری

عکاس: استودیو عکاسی ایو تاوارس

توضیحات:

.