Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

Villa 2G

ویلا تو جی

موقعیت: ایتالیا، لیگوریا، دیانو مارینا

معمار: معماران جووردانو هادامیک

کارفرما: شخصی

مصالح: سنگ

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵

تاریخ ساخت: ۱۳۹۸

مساحت زمین: ۲۵۰m۲

مساحت ساخت: ۱۵۰m۲

استودیو: معماران جووردانو هادامیک

معماران: دانیله جووردانو، نادین هادامیک

برنامه ریزی + سلامت و امنیت: فرانچسکو دیمازی

سازه: میشل کالکاگنو

پیمانکار اصلی: شرکت ساختمانی وودوپیا

معماران مرتبط: