Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

©کرت تمسل

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

Villa P

ویلا پی

موقعیت: اتریش، وین، هیتسینگ

معمار: دفتر معماری نجار و نجار

مصالح: سنگ، آلومینیوم و شیشه

استودیو: معماران نجار نجار

معماران: رامش نجار، کریم نجار

گروه طراحی: رامش نجار، سسیلیا بختلر-نجار، کریم نجار، میهای رموس اسپاناکه، اشچپان سومر، آتاناس ژلوف

فیزیک ساختمان: شرکت معماری کالتنگر و همکاران

خدمات ساختمان: اِکوپلان خدمات انرژی

مهندسی سازه: ورک‌راوم وین

مشاور نورپردازی: شرکت لایت استودیو

نظارت ساخت: رامش نجار، ویلفرد پلیر

عکاس: کرت تمسل

معماران مرتبط: